از توزیع کنندگانی که در حیطه های زیر فعالیت مینمایند، جهت اعلام همکاری این شرکت با شرایط ویژه دعوت میشود.

  • دستگاه های طب فیزیکی و توانبخشی
  • دستگاه های نورولوژی
  • دستگاه های روانپزشکی و رواندرمانی