کاتالوگ و مجوز ها

EMG Neuro 14

کاتالوگ دستگاه نوار عصب و عضله مدل نورو 14

Neuronique

کاتالوگ دستگاه نوار مغز نورونیک

Concentric Needle

کاتالوگ سوزن نوار عصب و عضله

EMG IMED
مجوز دستگاه نوار عصب و عضله
EEG IMED
مجوز دستگاه نوار مغز
CNE IMED
مجوز سوزن متحدالمرکز نوار عصب و عضله
ISO 13485:2016
ایزو 13485 از شرکت TVU-INTERCERT
Previous
Next